eum

edizioni università di macerata

sottoscrivi Newsletter

 
resep masakan >resep masakan Adi Sucipto News and Entertainment delicious recipe berita bola jual obral pojok game recept
Leggere i trovatori Mostra a grandezza intera

 
 

Informazioni

Leggere i trovatori

Riquer Martìn de, Bonafin Massimo (ed. it. a cura di)

eum dir

Note sul testo

Questo volume intende offrire al lettore interessato e allo studente universitario un testo in cui possa comodamente trovare un profilo della letteratura trobadorica, che è alle origini della lirica moderna e dell’immaginario amoroso che arriva fino ai nostri tempi.
La pratica universitaria dimostra ogni giorno che sono molti gli interessati ad avvicinarsi direttamente ai trovatori possedendo una guida che appiani loro la parte più superficiale del percorso (senso, situazione, intenzioni preliminari dei poeti, valore oggettivo delle poesie), per poi addentrarsi con cognizione di causa nell’appassionante e attraente bibliografia più nuova.

Note sull'autore

L’autore di questa guida alla lettura dei trovatori, Martín de Riquer, è uno dei più illustri filologi romanzi europei, che, per la sua longevità (è nato nel 1914), ha potuto attraversare tutto il XX secolo, nella varietà delle sue correnti critiche, e dedicare studi e insegnamento a molteplici aspetti della cultura medievale (epica, lirica, romanzo, storiografia, araldica), e la poesia dei trovatori è uno dei cardini attorno a cui ha ruotato la sua pluridecennale attività scientifica.
Il lavoro di Martín de Riquer che qui viene presentato, a differenza di altre pubblicazioni consimili, possiede il dono della chiarezza didascalica, che non presuppone un lettore già esperto della materia, e il pregio della sistematicità, che non tralascia nessun aspetto importante del suo oggetto. Frutto dell’insegnamento universitario professato dall’autore, si caratterizza come un avviamento alla lettura diretta dei testi, che resiste al tempo intercorso dalla sua prima redazione negli anni 70 del XX secolo. Questa edizione italiana si avvale inoltre di una nuova introduzione e un essenziale aggiornamento bibliografico ed è corredata da una discografia dei trovatori.
Massimo Bonafin è professore di Filologia romanza nell’Università di Macerata.

  • Autore/i Riquer Martìn de, Bonafin Massimo (ed. it. a cura di)
  • Codice ISBN (print) 978-88-6056-216-6
  • Numero pagine 241
  • Formato 14x21
  • Anno 2010
  • Editore © 2010 eum edizioni università di Macerata
Mot so razo
Eum Redazione

di Mariona Viñolas Solé, 10-11, 2011-2012, p. 128

Leggere i trovatori reprèn un dels grans clàssics de la crítica en l'àmbit de la literatura romànica: el pròleg de Los trovadores de Martí de Riquer. Com indica el seu títol italià, l'estudi, resultat de les lliçons sobre literatura trobadoresca impartides al llarg dels anys 1942-74 per un dels més grans especialistes en la matèria, és encara una gran guia per llegir els trobadors. El volumet presenta la traducció italiana del text de Riquer, amb algunes actualitzacions, a cura de Massimo Bonafin, de la Universitat de Macerata.
Al llarg d'aquest breu panorama, Riquer repassa cadascun dels elements essencials per entendre la literatura trobadoresca i tot allò que l'envolta. És una introducció excellent al cosmos literari de la lírica trobadoresca, accessible i clar fins i tot per als lectors menys coneixedors del món medieval. Hi trobaran des de les dades més bàsiques, comara el total de peces conservades i de trobadors coneguts o el llistat dels cançoners que les han transmès, que donen unes primers coordinades per situar-se en un corpus literari ben allunyat de les xifres editorials actuals, fins a l'aprofundiment en molts aspectes interessants per poder començar a llegir els trobadors. L'imaginari i la realitat de la figura trobadoresca, plasmada en els protagonistes de la lírica, però reflex també d'uns professionals de la literatura, s'anirà desgranant a mesura que el lector s'endinsi en els successius apartats temàtics, on es toca un ventall molt ampli d'aspectes rellevants, des de la formació dels trobadors, que havia de ser molt considerable per permetre'ls de compondre una lírica formalment rigorosa i la melodia que l'acompanyava, als petits comentaris en prosa, coneguts com a vidas i razos, que acompanyen els poemes trobadorescos en alguns cançoners, o a les preceptives poètiques que van voler sistematitzar la poètica trobadoresca als segles XIII i XIV. Riquer també dona una visió de conjunt de la temàtica tractada pels poemes trobadorescos, descriu les formes més comunes que adopten, destacant la creació d'una versificació i estrofisme que poden arribar a ser molt complexos, i la consolidació d'un conjunt de gèneres que després van ser la matriu de totes les formes líriques europees. Destaca, per exemple, els diàlegs i debats entre trobadors, que prenen formes diverses (les més habituals la tenso i el partimen) i també responen a intencions diverses, des de la burla i la sàtira a la discussió sobre temes polítics, de casuística amorosa o poètica.
Aquestes composicions que podríem anomenar «collectives», seguint amb el mateix exemple, fan evident alguns dels aspects que Riquer subratlla: les relacions que detectem entre diversos trobadors, l'existència de cercles literaris, el caràcter àulic d'aquesta poesia i l'interès dels trobadors per temes molt diversos, que van més enllà de l'expressió de l'amor. És per això que és molt important tenir en compte els referents històrics i el model de societat feudal en què vivien els trobadors, de la qual la seva lírica sovint n'és el reflex. A banda dels poemes de tema obertament polític, sobretot en el cas del sirventesos que Riquer va estudiar àmpliament, també l'amor que canten els trobadors era definit a imatge i semblança de les relacions feudals entre un vassall i un senyor, mitjançant una terminologia que es perpetuarà com a expressió de l'amor en la lirica europea.
En molts aspectes, doncs, l'assaig de Riquer conserva una extraordinària vigència i continua resultant una primera introducció als trobadors amena i de gran utilitat. En alguns punts, concrets, però, la recerca que s'ha dut a terme des de 1974, complementa, matisa o en algunes ocasions, contradiu el seu discurs i aquí és on el volum de Massimo Bonafin hagués pogut estar, a més d'una molt bona notícia per al públic italià, una aportació d'abast més ampli. S'hi troba a faltar una actualització bibliogràfica més completa, amb criteris didàctics. Sense desvirtuar el discurs de Riquer, s'haurien pogut incloure, degudament senyalitzats, més precisions basades en aquests quaranta anys de recerca. És a dir, s'hauria d'haver dut una mica més enllà l'actualització que ja es proposava Bonafin. I, sobretot, en actualitzar la bibliografia (on d'altra banda es detecten algunes mancances importants), s'hauria hagut d'aprofitar per guiar el lector que s'acosta per primer cop a la lectura dels trobadors i proposar-li, en un format crític i raonat, els següents títols a consultar per als diversos aspectes que aquest volum enceta.

 
Medioevo Romanzo
Eum Redazione

di Stefano Asperti, volume XXXVI, VI della IV serie, fascicolo II - luglio - dicembre 2012, pp. 454-455

Il volume presenta in traduzione italiana, con aggiornamenti bibliografici del curatore, un classico degli studi trobadorici, l’Introduzione premessa da Martín de Riquer alla sua antologia Los trovadores del 1975. La struttura dell’Introduzione qui riedita è strettamente correlata alla concezione primitiva come parte di una grande antologia, nella quale le sezioni dedicate ai singoli sono introdotte da cappelli introduttivi, spesso densi e talora simili a brevi monografie, che determinano in primo luogo le coordinate storiche di massima relative all’autore in questione e che, considerate in sequenza, contribuiscono quantomeno ad abbozzare un disegno storico complessivo, legato pur sempre alle individualità sulle quali è concepito. Di conseguenza, la prospettiva storica manca invece quasi totalmente nell’Introduzione, dove prevalgono la presentazione oggettiva dei dati (p. es. il capitolo sui Canzonieri) e la descrizione delle forme (p. es. la Versificazione), con una certa propensione tipologica, avvertibile nella scelta di dedicare ampio spazio ai Trattatisti medievali di poetica, sia nei capitoli sui Generi (condizionati dal­la forma, dal contenuto o d’impostazione dialogica), sia ancora nell’ampio capitolo Poesia feudale, nel quale sono affrontati aspetti tematici e di contenuto che collegano for­temente, nell’impostazione di R., la lirica dei trovatori alla società nella quale si svi­luppò, alla sua cultura e mentalità. La differenza d’impianto è sensibile rispetto a sin­tesi sulla poesia dei trovatori dovute a singoli studiosi (penso ad esempio ai lavori di Mölk, Di Girolamo, Lazzerini), che privilegiano comunque la dimensione storico­cro­nologica; l’organizzazione risulta piú comparabile con le scelte che improntano alcuni volumi collettivi (Akehurst e Davis 1995; Gaunt e Kay 1999), dove peraltro singoli ca­pitoli ripercorrono le vicende di sviluppo della lirica provenzale, in chiave anche sinte­tica.
Messa in chiaro questa carenza sul versante storiografico, che dipende in larga misu­ra dalla sede originaria di pubblicazione, la presente resta comunque una validissima presentazione della lirica provenzale, che trova dei punti di forza in scelte precise com­piute da Riquer, in sintonia anche con i propri stessi indirizzi di storico della letteratura, ossia nella preponderanza accordata in ultima analisi all’informazione. Questa si orga­nizza, con esemplare limpidezza e leggerezza di stile, intorno a una serie di nuclei di dati essenziali per la conoscenza della produzione trobadorica (strutture metriche, te­matiche, lessicali, ecc.), che conservano ancora pienamente la loro validità ad alcuni de­cenni ormai dalla pubblicazione. Concepito come una Introduzione, il volumetto ne ha in effetti tutte le qualità, permettendo d’inserire facilmente, anche in chiave didattica, sviluppi piú recenti dell’interpretazione (dalla valorizzazione delle tradizioni mano­scritte, alle ricerche di tipo intertestuale, all’indagine sulla dimensione soggettiva e la spiritualità del tempo) su una base sicura di conoscenze, ovvero di riconsiderarle in chia­ve piú propriamente storica. Ciò anche grazie alle parti di aggiornamento bibliografico, «disposte sulla falsariga delle note originali» e intese a «mettere in condizione il lettore di rendersi conto delle piú importanti acquisizioni successive» (p. 14); volutamente non esaustive, esse sono peraltro di grande utilità e risultano pienamente funzionali all’ope­ra nel suo insieme, con la quale risultano assai ben integrate. Sviluppando un’indicazio­ne già presente in Los Trovadores, questa riedizione è completata infine da una ricca di­scografia, curata da Katia Boccanera.

 
Pagina:1